Close

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy (práva a povinnosti) mezi prodávajícím - společností PILEX s.r.o., Sládkovičova 3287, 034 01 Ružomberok, IČO 31578748, DIČ SK2020430467 (dále jen "prodávající") a kupujícím, při nákupu zboží prostřednictvím internetové stránky prodávajícího.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách a reklamačním řádu prodávajícího, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními občanského zákoníku, Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně Zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku") a Zákona č. 22/2004 o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o elektronickém obchodu"). Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. na tyto právní vztahy se nevztahují ustanovení Reklamačního řádu, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny kupující - fyzické a právnické osoby, které zasláním objednávky projeví zájem o zboží nabízené prodávajícím.
 4. Odesláním objednávky prodávajícímu, kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a s reklamačním řádem prodávajícího.

Článek II.

Výklad pojmů

 1. Prodávajícím se rozumí obchodní společnost PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, 034 01 Ružomberok, IČO 31578748, DIČ SK2020430467, výpis z OR-OS Žilina, oddíl: Sro, Vložka č.921 / L
 2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího objednala zboží prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce www.pilex.cz.
 3. Spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 4 občanského zákoníku se rozumí kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, není spotřebitelem.
 4. Zbožím se rozumí produkty, které jsou v aktuální nabídce prodávajícího pro nákup prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetové stránce www.pilex.cz.
 5. Objednávkou se rozumí jednostranný právní úkon, který adresuje kupující prodávajícímu s cílem získat ním nabízené zboží.
 6. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného prodávajícím na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, uzavřená způsobem uvedeným v článku III. těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující si objednává u prodávajícího zboží vyplněním elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stránce prodávajícího. Kupující v objednávce uvede všechny požadované údaje: jméno, dodací a fakturační adresu se všemi ve formuláři požadovanými údaji, e-mailový a telefonický kontakt, objednané zboží, jeho množství a způsob dodání. Pokud objednávka neobsahuje všechny požadované náležitosti považuje se za neúplnou. V případě neúplné objednávky se prodávající pokusí kontaktovat kupujícího (pokud je to možné s ohledem na poskytnuté údaje) a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a k jejímu doplnění. Momentem doručení doplňujících údajů prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.
 2. Objednávka se považuje za odeslanou momentem doručení prodávajícímu, pokud obsahuje všechny požadované údaje. Odeslanou objednávkou je kupující vázán a může ji stornovat pouze, pokud jeho projev na odvolání objednávky dojde prodávajícímu dříve, než tento předá objednané zboží k odeslání kupujícímu. Odvolání (stornování) objednávky zašle kupující prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu eshop@pilex.sk Prodávající zašle kupujícímu potvrzující mail o tom, že jeho objednávka byla stornována.
 3. Po přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzující mail o přijetí objednávky. Zasláním potvrzení prodávajícím kupujícímu dochází k uzavření kupní smlouvy, která se tímto stává závaznou pro obě smluvní strany (prodávajícího i kupujícího).
 4. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v požadované kvalitě, množství a dohodnuté ceně (ceně platné v době odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu). Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu a náklady na doručení zboží (článek IV. Bod 4. těchto všeobecných obchodních podmínek).

Článek IV.

Cena a platební podmínky

 1. Za dodání objednaného zboží je kupující povinen zaplatit řádně a včas prodávajícímu kupní cenu podle bodu 2. tohoto článku, platnou v době odeslání objednávky prodávajícímu.
 2. Kupní cenou za zboží je cena zveřejněna u každého produktu. Peníze přijímáme jen v €, české koruny u každého produktu mají pouze informativní charakter. Cena je uváděna včetně DPH, pokud není napsáno jinak. Akční ceny a případné další slevy platí v časovém období, během kterého akce trvá a za splnění podmínek uvedených pro každou akci, či slevu samostatně. Různé akce a slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uveden opak.
 3. V kupní ceně dle bodu 2. tohoto článku nejsou zahrnuty náklady na doručení zboží kupujícímu (poštovné) a balné zakoupeného zboží.
 4. Při objednávkách (zásilkách), je účtováno poštovné (náklady na dopravu) prostřednictvím kurýra přepravní společnosti dle aktuálního ceníku.
 5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s výškou ceny za objednané zboží včetně případných nákladů za dodání zboží.
 6. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu způsobem, který si zvolil v objednávce.
 7. Způsoby úhrady za objednané zboží:
  • platební kartou
 8. Při bezhotovostním převodu se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu ("faktuře").
 9. Faktura na zaplacení kupní ceny, která bude kupujícímu dodána spolu se zbožím, slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.
 10. V případě, že je faktura vystavena chybně (pokud chybí některé náležitosti nebo jsou uvedeny nesprávné, příp. Je nesprávně uvedena kupní cena), je kupující oprávněn fakturu do data splatnosti v ní uvedeném vrátit. Chybnou fakturu kupující vrátí prodávajícímu spolu s písemnou specifikací chyb, které faktura vykazuje. Pokud je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vydá kupujícímu novou fakturu. Lhůta splatnosti kupní ceny, uvedená v chybné faktuře je dotčena jen za předpokladu, že chybný údaj spočívá v uvedení nesprávné výše kupní ceny. V tomto případě lhůta splatnosti začíná běžet až od doručení opravené faktury kupujícímu.
 11. V případě, že kupující zaplatí kupní cenu za dodání zboží předem (před dodáním zboží) a prodávající nemůže zajistit dodání zboží a dojde ke zrušení smlouvy dle článku V. bod 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo pokud kupující svou objednávku stornuje (článek III. Bod 2., článek V. bod. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek), je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 14 dnů ode dne zaslání potvrzujícího mailu o stornování (zrušení) objednávky kupujícímu, a to na účet kupujícího (který kupující zašle prostřednictvím e -mailu na eshop@pilex.sk).
 12. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu a dodané zboží vrátil (článek VI. Odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek) je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než mu je zboží doručeno zpět, resp. jak mu kupující prokáže zaslání zboží zpět.

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) jsou vyřizovány v nejkratších možných lhůtách v závislosti na dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího. K přesné dodací době se prodávající nezavazuje, protože její trvání závisí převážně od třetích stran (dodavatelů). Pokud se kupujícímu zdá doba vyřizování objednávky neobvykle dlouhá (tj přesáhne orientační expediční dobu uvedenou při jednotlivém titulu), má právo kdykoliv před odesláním objednávky prodávajícím svou objednávku stornovat. Stornování (zrušení) objednávky oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na internetové stránce prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu potvrzující mail o tom, že jeho objednávka byla stornována.
 2. Informace o stavu vyřizování objednávky se zobrazují zaregistrovaným účastníkům (kupujícím) po jejich přihlášení a kliknutí na ikonu objednávky. Stavy "Přijatá" a "Zpracovává se" znamenají, že objednávka byla přijata a momentálně se pracuje na jejím zkompletování. Stav "Odeslaná" znamená, že objednávka byla předána na doručení.
 3. Expediční doby, které jsou uvedeny u každého titulu mají orientační charakter. Jejich délka je udávána v pracovních dnech nebo kalendářních týdnech a znamená časový úsek, v němž je zásilka předána doručovateli. Samotné doručení trvá 1-3 pracovní dny v závislosti na typu zásilky. Uvedené expediční lhůty vycházejí z obvyklých dodacích lhůt, které jsou běžné při obchodním styku prodávajícího a jeho dodavatelů. Vzhledem k tomu, že jejich splnění závisí i od řízení třetích stran, prodávající nemůže navzdory své snaze garantovat jejich dodržení ve všech případech.
 4. V případě, že objednané zboží není možné kupujícímu dodat (pokud se v objednávce nachází titul, který se vyprodal, nebo je dočasně nedostupný), prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky. Pokud kupující nemá zájem o částečné splnění objednávky (dodání dostupného zboží) a pokud nedojde mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o náhradním plnění za nedostupný zboží, kupní smlouva se od počátku ruší. Stornování objednávky oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na internetové stránce prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu potvrzující mail o tom, že jeho objednávka byla stornována.
 5. Dodání zboží kupujícímu se uskutečňuje způsobem, který si kupující zvolil v objednávce.
 6. Dodání zboží lze uskutečnit prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby a České pošty. Kupující si objednané zboží může převzít i osobně na odběrném místě uvedeném na stránce prodávajícího.
 7. Objednávku lze dodat i po částech. V tomto případě hradí zvýšené náklady na poštovné kupující. Prodávající může rozdělit objednávku zejména z důvodů jejího lepšího doručení, zabránění zbytečného čekání na zboží s delší dodací dobou apod. V takových případech nese zvýšené náklady na poštovné prodávající a kupující je hradí pouze v původní výši, která byla stanovena při jeho objednávce.
 8. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí objednaného zboží.
 9. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny zboží.

Článek VI.

Vrácení zboží, reklamování zboží

 1. Ve smyslu ustanovení § 7, 8, 9 a 10 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb .) má kupující, který je spotřebitelem, právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet. Je možné vrátit pouze zboží, které:
   - je v původním stavu,
       - obsahuje všechny původní, originální štítky a visačky,
       - nejeví známky používání a opotřebení,
       - je neporušené a nepoškozené,
       - je kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
 3. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi (faktura) - originál a dopis o odstoupení od smlouvy.
 4. Zboží je nutné zaslat dostatečně zabezpečené proti poškození (nejlépe ve stejném obalu jako byl doručen), protože prodávající neručí za jeho případnou ztrátu / poškození během doručování. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb., Darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
 5. V souladu se zákonem nemůže kupující, který je spotřebitel ani kupující, který je podnikatel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  • - služba, jestliže začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí
  • - právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby, - zboží zhotovený podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určené speciálně pro jednoho objednatele, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit,
  • - pokud zboží byl uzavřen v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
  Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby přijaté od spotřebitele převodem na účet, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než je prodávajícímu zboží vráceno, resp. dokud kupující neprokáže zaslání zboží prodávajícímu.
 6. Postup při uplatňování reklamace na zboží prodávané prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu je upraven v reklamačním řádu na internetové stránce prodávajícího.

Článek VII.

Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré údaje požadované při registraci slouží pouze k zajištění realizace objednávky kupujícího (zpracování objednávky, dodání zboží) a pro potřeby vlastního marketingu prodávajícího, tak pro potřeby pozdější komunikace s kupujícím (reklamace, stornování objednávky, vrácení objednaného zboží). Údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou produktů u kterých je výslovně uveden opak. Všechny osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platného právního řádu České republiky, zejména zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů").
 2. Kupující uděluje prodávajícímu v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce poštu prodávajícího za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy a za účelem nabízení služeb a zboží prodávajícího, zasílání informace o produktech prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms zprávy, telemarketing). Kupující uděluje prodávajícímu souhlas dobrovolně, na dobu do jeho odvolání. Kupující má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Článek VIII.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího. Písemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím může být vyloučeno použití těchto všeobecných obchodních podmínek, případně jednotlivých jejich ustanovení.
 2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se posuzují podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku smluvního vztahu (uzavření kupní smlouvy).
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.
 4. Dohled nad dodržováním povinností ze strany prodávajícího ve věcech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy provádí Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139, fax č. 041/7632 139

Reklamační řád


Close