Close

Respirátory

Respirátor FFP2 REFIL 731 s ventilčekom

Dodací lhůta 3-6 pracovních dnů

33 Kč 1,30 € s DPH

33 Kč

Více informací

Skladací respirátor s výdychovým ventilom do 10x NPK/PEL, proti pevným časticiam a vodným aerosólom, FFP2 NR.

NPK/PEL - najvyššia prípustná koncentrácia látok v ovzduší pracoviska

FFP - filtračná pomôcka na tvár proti pevným časticiam

"2" - trieda filtru so schopnosťou filtrácie

NR - je jedno použitie

Objednávky na ochranné pomôcky kategórie FFP2 a FFP3 od osôb, ktorým zákon č. 69/2020 zakazuje predaj budú bezodkladne zrušené !!!

Podľa najnovšieho zákona, ktorý vstúpil do platnosti 6.4.2020 sme boli aj my nútení pristúpiť k opatreniam na obmedzenie predaja ochranných prostriedkov. Predaj bude umožnený iba zákazníkom zo zoznamu v prílohe zákona č. 69/2020 Z.z. Každý z našich zákazníkov pri objednaní ochranných pomôcok kategórie FFP2, FFP3 musí v košíku čestne prehlásiť, že  ochranné pomôcky bude používať iba k náplni svojej práce, v súlade s týmto zákonom.

Podľa  článku 1, § 4  zákona č. 69/2020 Z. z.

Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov
(1)
Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 s vydychovacím ventilom alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako
a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b)
zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c)
orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g)
zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h)
osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i)
osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).
 
Príloha
k zákonu č. 69/2020 Z. z.
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
 
Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
1.
práca s nebezpečnými látkami,
2.
práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3.
práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4.
práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5.
práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6.
vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7.
práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8.
likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9.
práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10.
práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11.
nanášanie náterových látok,
12.
ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13.
strojové brúsenie dreva,
14.
zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15.
práca v archívoch.

Parametry

NormyEN 149
Sezónaceloročná
Respirátor FFP2 REFIL 731 s ventilčekom0701003299999 Velikost: UNI

Momentálne vypredané

33 Kč1,30 € s DPH

Minimálny počet pre zakúpenie tohto produktu je 1

Vyžiadať produkt

Close