Close

Kategorie

Všeobecné obchodné podmienky - spotrebiteľ

Zásady ochrany osobných údajov

Súbory cookie

Obchodní podmínky


obchodní společnosti PILEX, s.r.o., se sídlem Sládkovičova 3287, Ružomberok, PSČ: 034 01, IČ: 31 578 748, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 921 / L pro kupující, kteří při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání a nejsou spotřebiteli podle zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.


Článek I.
Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku nebo v písemné formě mezi prodávajícím, PILEX, s.r.o., se sídlem Sládkovičova 3287, Ružomberok, PSČ: 034 01, IČ: 31 578 748, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 921 / L, DIČ: 2020430467, DIČ: SK2020430467, tel. +421 44 431 49 01, fax: +421 44 431 49 05 E-mail: pilex@pilex.sk, eshop@pilex.sk, (dále jen "Prodávající") a kupujícím - osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, t. j., která není spotřebitelem a jejímž předmětem je koupě a prodej zboží Prodávajícího. Orgánem dozoru je Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, Žilina 1, PSČ: 011 79, odbor technické kontroly a výrobků a ochrany spotřebitele, tel. 041/7632130, fax:
041/7632139, E-mail: za@soi.sk. Veškeré údaje uvedené v tomto bodě o prodávajícím a ostatní identifikační údaje jsou uvedeny na stránkách webového sídla prodávajícího pod označením kontakt. Všechny informace pro kupujícího, potřebné k zakoupení zboží prostřednictvím webového sídla prodávajícího jsou v Českém jazyce.

1.2. Kupujícím podle těchto obchodních podmínek je osoba, zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od obchodních podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před obchodními podmínkami.

1.4. Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a za takových podmínek chce zboží od Prodávajícího koupit a řídit se těmito Obchodními podmínkami.

1.5. Kupující v objednávce o dodání zboží uvede všechny své identifikační údaje, t. j. obchodní jméno nebo název, sídlo, IČO, DIČ, DIČ, údaje o rejstříku v němž je zapsán, telefonní a e-mailový kontakt, případně fax, pokud jej kupující má a identifikační údaje osoby, jednající jménem kupujícího a funkci takové osoby.

1.6. Právní vztahy, které vzniknou mezi Prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami, ani zvláštní rámcovou smlouvou na opakující se dodávky zboží Prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatními právními předpisy platnými v Slovenské republice.

1.7. Sortiment zboží a služeb nabízených Prodávajícím k prodeji, Prodávající prezentuje na stránkách svého webového sídla www.pilex.cz, (dále jen "webová stránka"). Webová stránka obsahuje katalog dodávaného zboží Prodávajícím.

Článek II.
Objednávka zboží

2.1. Objednávka zboží kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávku zasílá kupující Prodávajícímu zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Objednávku vypracuje kupující na stránce webového sídla Prodávajícího určené na nákup zboží, odkazy navádějící postupem výběrem zboží do nákupního košíku pokud s Prodávajícím nedohodne jinak. Po obdržení objednávky Prodávající objednávku zaeviduje, o čem kupujícímu zašle potvrzení o přijetí objednávky. Jen potvrzení o přijetí objednávky není považováno za závazné potvrzení objednávky. Prodávající oznámí kupujícímu závazné potvrzení objednávky, zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání objednaného zboží. Kupní smlouva vzniká na základě závazného potvrzení objednávky Prodávajícím a oznámení závazného potvrzení objednávky kupujícímu. Za závazné potvrzení objednávky se považuje takové, které bylo Prodávajícím oznámeno zejména využitím webového sídla, elektronické pošty nebo jinou formou dohodnutou mezi Prodávajícím a kupujícím. Prodávajícím závazně potvrzená objednávka zaslaná mu kupujícím je považována za závaznou pro obě strany, pokud se nedohodnou jinak. Za podstatné podmínky budou strany považovat zejména, ale ne výlučně přesnou specifikaci zboží, počet kusů, cenu za zboží, výši nákladů za jeho dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky spojené s dodáním objednaného zboží kupujícímu a způsob a termín doručení zboží.

2.2. Podmínkou účinnosti objednávky, která je způsobilým návrhem na uzavření smlouvy je pravdivé a úplné uvedení požadovaných údajů, a to: obchodní jméno, název, kupujícího, určení osoby jednající jménem kupujícího, fakturační a dodací adresa, elektronická adresa, telefonní číslo, název zboží, počet kusů jednotlivých druhů zboží, cena zboží, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob dopravy nebo převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém jsou mu od kupujícího doručeno.

2.3. Závazné potvrzení objednávky Prodávajícím obsahuje údaje o názvu, specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem smlouvy, údaje o ceně zboží nebo jiných službách a výši nákladů za jeho dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky spojené s dodáním objednaného zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a lhůtě dodání zboží, přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje dohodnuté mezi Prodávajícím
a kupujícím.

2.4. Objednávka pořízená kupujícím ve smyslu těchto informací je objednávkou, jejíž součástí je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně potvrzuje, že byl seznámen s povinností zaplatit na základě uskutečněné objednávky kupní cenu.

2.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit ještě před odesláním objednávky a uzavřením smlouvy.

2.6. V případě probíhajících akcí se prodej zboží uvedených na webové stránce Prodávajícího spravuje kromě těchto Obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího odmítnout. O odmítnutí objednávky bude kupující informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Článek III.
Dodací podmínky

3.1. Pokud Prodávající není povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží Prodávajícím. Místem dodání zboží je místo uvedené v závazném potvrzení objednávky Prodávajícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Kupující je povinen volbu způsobu dodání zboží a místa dodání
provést jeho řádným označením v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží v dohodnuté lhůtě a na dohodnutém místě.


3.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané kupujícím neprodleně od oznámení závazného potvrzení objednávky kupujícímu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. V případě placení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet, začíná lhůta pro dodání běžet připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží je orientační. Prodávající v případě dostupnosti zboží zajistí odeslání zboží na dopravu neprodleně po závazném potvrzení objednávky.
Prodávající je oprávněn předání zboží odepřít pokud kupující nezaplatí cenu v čas.

3.3. V případě, že hrozí prodlení dodání zboží v důsledku nepředvídatelných okolností nezaviněných Prodávajícím (např. Živelné události, nedodržení lhůty dodávky od výrobce, zahraničního dodavatele, zpoždění nebo selhání dopravy apod.), Je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o této skutečnosti jakoukoli formou ( e-mailovou zprávou nebo telefonicky). Prodávající a kupující se mohou dohodnout na jiné lhůtě dodání zboží.


3.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i další doklady stanovené ve smlouvě, a to při dodání zboží.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně, která je uvedena na stránkách webového sídla pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O odmítnutí objednávky Prodávající informuje kupujícího jakýmkoliv způsobem umožňujícím informovat kupujícího o odmítnutí objednávky.


3.6. Kupující je povinen převzít dodané zboží prostřednictvím osoby, kterou označil Prodávajícímu podle těchto Obchodních podmínek nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o dodání a předání zboží. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci nebo odmítnutím převzetí zboží, které přepravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží. Pokud má
Prodávající zboží odeslat na místo plnění nebo určení, platí, že zboží byl předán v době, kdy byl předán k přepravě, pokud nebude mezi Prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném.

3.7. Kupující je povinen zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal a také počet balíků podle dodacího listu hned při jeho převzetí. V případě, že kupující zjistí rozdíl v počtu balíků nebo, že zboží resp. obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží nebo chybějícího balíku, je povinen kupující zapsat tuto skutečnost do dodacího listu přepravce a také vyhotovit písemný záznam - reklamaci o rozsahu a povaze poškození zboží, resp. upřesnění chybějícího balíku, které potvrdí i přepravce. Pokud je to technicky možné, kupující k takové reklamaci přiloží i fotodokumentaci, ve které bude zachycen rozsah poškození zboží, jeho obalu a zašle elektronickou poštou nebo poštou spolu s písemným záznamem Prodávajícímu.


3.8. Podmínky dodání zboží a výše nákladů na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky jsou v rámci České republiky.

3.8.1 Prodávající zajistí dodání objednaného zboží kupujícímu kurýrní službou
nebo prostřednictvím České pošty, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou jinak.
Pracovník kurýrní služby doručuje objednané zboží na adresu sídla kupujícího uvedenou
v objednávce, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou jinak. Pokud není možné, aby byl
objednané zboží kupujícímu doručeno v čase a místě uvedeném v objednávce zboží,
pracovník kurýrní služby telefonicky kontaktuje kupujícího a dohodne s ním náhradní
termín a místo doručení objednaného zboží.

3.8.2 Náklady na doručení objednaného zboží jsou uvedeny ve zvláštním souboru na
internetové stránce Prodávajícího označené jako Dodací podmínky.

Článek IV.
Kupní cena a způsob zaplacení kupní ceny

4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši a za podmínek uvedených v nabídce jednotlivých nabízených výrobků a v článku III Obchodních podmínek. Celkovou kupní cenu podle předchozí věty tohoto bodu tvoří cena zboží uvedená v nabídkovém listu při každém jednotlivém zboží uvedená na webové stránce www.pilex.cz a cena za náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky za dodání zboží kupujícímu, uvedené v těchto Obchodních podmínkách. Celková kupní cena se vypočítá jako součet všech položek uvedených v předchozí větě tohoto bodu. Při objednávkách kupujícího je rozhodná cena zboží v době odeslání řádně vyplněné objednávky. Náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky za dodání zboží uvedené v článku III. nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť, přičemž tvoří celkovou cenu zboží.

4.2. Celkovou kupní cenu a způsob jejího zaplacení uvede Prodávající v potvrzení objednávky zaslané kupujícím, v souladu s pravidly určení celkové ceny objednaného zboží dle bodu 4.1.

4.3. Celkovou kupní cenu zaplatí Kupující ním zvolenou formou v objednávce zboží a potvrzenou prodávajícím v závazném potvrzení objednávky. Celkovou kupní cenu může kupující zaplatit formou dobírky v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v závazném potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě platby na dobírku je celková kupní cena splatná při převzetí zboží formou umožňující její zaplacení Prodávajícím nebo dopravcem.

4.4. Ceny v nabídkovém listu webové stránky Prodávajícího jsou uvedeny v měně Euro + přepočet na včetně zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty. Cena nákladů na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky za dodání objednaného zboží jsou uvedeny v článku III Obchodních podmínek. Nákup za zvýhodněné, akciové ceny nabízených výrobků je zřetelně označen na webové stránce www.pilex.cz, přičemž platnost zvýhodněné ceny zboží trvá do vyprodání jeho zásob nebo během trvání tam uvedené doby.

4.5. Při placení celkové kupní ceny formou bezhotovostního převodu zaplatí kupující celkovou kupní cenu na účet Prodávajícího označený ve faktuře, kterou Prodávající zašle elektronickou poštou Kupujícímu spolu s potvrzením objednávky. Originál faktury zašle Prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím. Prodávající v takovém případě předá k přepravě a doručení objednané zboží nejpozději následující pracovní den poté, co byla celková kupní cena zaplacená kupujícím podle vystavené faktury, připsána
na jím označený účet. V případě, že kupující nezaplatí Prodávajícímu celkovou kupní cenu za objednané zboží podle tohoto bodu nejpozději do 10 dnů, má právo Prodávající odstoupit od kupní smlouvy.

4.6. V případě, že si kupující po potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, Prodávající má nárok na náhradu z tohoto vzniklé škody, a to ve výši skutečných nákladů, které Prodávající prokazatelně vynaložil na doručení objednaného zboží, zejména ale ne výlučně náklady na dopravu v plné výši + smluvní pokutu ve výši 30 €.

4.7. Při placení celkové kupní ceny za objednané zboží dodané formou dobírky, zaplatí Kupující celkovou kupní cenu při převzetí zboží doručovateli zboží.

4.8. V případě, že kupující zaplatí Prodávajícímu celkovou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet označený Prodávajícím, je celková kupní cena zaplacená její připsáním na účet prodávajícího.

4.9. V případě, že kupující zaplatí Prodávajícímu celkovou kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení zaplacené celkové kupní ceny pouze v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách a zákonem.

4.10. Náklady spojené s montáží a převzetím zboží kupujícím nejsou zahrnuty v celkové kupní ceně objednaného zboží a Prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

Článek V.
Nabytí vlastnictví ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

5.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celkové kupní ceny za objednané a dodané zboží.

5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

5.3. Pokud má kupující převzít zboží od jiné osoby, než je Prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v čase určeném na dodání zboží, pokud v té době umožnilo kupujícímu nakládat se zbožím a o této možnosti kupující věděl. Pokud se kupujícímu umožní nakládat se zbožím nebo pokud se dozví o této možnosti teprve později, přechází nebezpečí v době, kdy má tuto možnost a dozví se o ní.

5.4. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit celkovou kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího. Účinky podle předchozí věty tohoto bodu nenastanou, jestliže kupující využil svého práva požadovat dodání náhradního zboží nebo právo odstoupit od smlouvy.

Článek VI.
Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Obchodními podmínkami nebo v ceně, uvedené na webové stránce
Prodávajícího při jednotlivém druhu zboží. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do pěti pracovních dnů podle těchto Obchodních podmínek a také
v jiných případech podle těchto Obchodních podmínek.

6.2. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak Kupující může odstoupit od kupní smlouvy pouze ze zákonných důvodů nebo se na odstoupení od kupní smlouvy s Prodávajícím dohodne.

6.3. Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen doručit Prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a v obalu, ve kterém bylo zboží kupujícímu dodáno. Pokud kupující odstoupením od smlouvy zasílá Prodávajícímu zboží podle tohoto bodu na adresu podle předchozí věty prostřednictvím České pošty, a. s., může tak učinit pouze prostřednictvím služby nazvané "Balík na adresu". Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby nazvané "Balík na poštu" a zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje takto zasíláno zboží pojistit. Náhradu nákladů na vrácení zboží podle tohoto bodu nese ten, kdo svým jednáním porušil své povinnosti, v důsledku čehož došlo k odstoupení smluvní strany od kupní smlouvy.

6.4. Pokud kupující nebo Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující nebo Prodávající odstoupil.

6.5. Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu nebo její část, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek. Kupní cena bude kupujícímu vrácena po doručení zboží Prodávajícímu. Vrácení kupní ceny nebo její části Prodávající uskuteční bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, případně poštovním poukazem na adresu sídlo kupujícího.

6.6. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu nebo její část, podle bodu 6.5. těchto Obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno.

6.7. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách nebo v zákoně stanoveno jinak Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy jejímž předmětem je

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
b) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud kupující tento obal rozbalil,
c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, nebo pokud
d) kupující zboží, které objednal poškodil nebo zapříčinil jeho poškození, nebo v důsledku jednání nebo opomenutí se stal objednané zboží neúplný.


Článek VII.
Reklamační řád

7.1. Prodávající odpovídá za vady zboží dle příslušných stanovení Obchodního zákoníku. Kupující, je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího, pokud ze záručního listu nebo ze smlouvy nevyplývá, že reklamaci uplatňuje u Prodávajícím určené jiné osoby.

7.2. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné podmínky.

7.3. Kupující je povinen prohlédnout objednané zboží při jeho převzetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby se prohlédl v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při jeho prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

7.4. Kupující může uplatňovat nároky z vad zboží po současném předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem, pokud byl dodán výrobcem a dokladem o zaplacení. Kupující ke reklamovanému zboží vždy přiloží ním podepsaný písemný záznam, ve kterém uvede vady, pro které zboží reklamuje.

7.5. Zboží na reklamaci může kupující zaslat Prodávajícímu poštou nebo kurýrní službou na adresu sídla Prodávajícího, pokud se nedohodne Prodávající s kupujícím jinak. Reklamované zboží zasláno na dobírku Prodávajícímu, Prodávající nepřebírá. Před zasláním zboží k reklamaci kupující informuje Prodávajícího o vadách zboží na tel. č. nebo adrese elektronické pošty uvedeném na webovém sídle Prodávajícího nebo
písemným oznámením zaslaným poštou na adresu sídla Prodávajícího. V oznámení reklamace podle tohoto bodu kupující uvede:
- číslo objednávky,
- číslo daňového dokladu / faktury (zaslat i fotokopii),
- přesný název výrobku a jeho specifikace,
- výrobní číslo, které může být uvedeno v záručním listu, na krabici či na samotném zboží,
- záznam s podrobným popisem závady a podrobným popisem podmínek při kterých se závada projevuje,
- případnou fotodokumentaci. Po takovém zaslání reklamace, kupující vyčká na pokyny Prodávajícího o dalším postupu.

7.6. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku zpět kupujícímu po vyřízení reklamace budou v případě uznání reklamace uhrazeny Prodávajícím. Kupující je povinen zboží zasíláno na reklamaci zabalit do vhodného dostatečně pevného obalu, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Reklamační řízení začíná dnem přijetí zboží servisním oddělením, ne datem odeslání reklamovaného zboží k přepravě.

7.7. Kupující je povinen podat zprávu Prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co kupující vady zjistil, kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, nebo vady mohly zjistit později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba. Každou reklamaci vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu a o jejím
průběhu kupujícího informujeme, a to nejpozději do 7 dnů od přijetí reklamace telefonicky popř. reklamačním záznamům, protokolem.

7.8. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží z zboží bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

7.9. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

7.10. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá. Záruka se nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a
neobvyklých podmínkách. Záruka se také nevztahuje na zboží, které jeví známky násilného pokusu o otevření.

7.11 Záruka se nevztahuje na úbytek kapacity baterie, ani na její úplnou ztrátu způsobenou běžným opotřebením a dobou používání. Výrobní vlastností prodávané baterie je schopnost zachovat si stejnou jakost jako v době prodeje pouze po dobu šesti měsíců ode dne zahájení jejího užívání, přičemž po této lhůtě jsou jakékoliv projevy ve vlastnostech baterie v podobě úbytku její výkonnosti už jen projevem jejího přirozeného opotřebení, což není považováno za vadu baterie. Pro tento účel se považuje datum prodeje zařízení, jehož součástí je i baterie, za začátek užívání baterie.

7.12. Prodávající ukončí reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží nebo předáním zboží vyměněného za vadné zboží,
b) vrácením kupní ceny zboží,
c) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
d) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.13. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky, resp. e-mailem a zároveň mu bude zboží a reklamační protokol doručen poštou, resp. kurýrní službou. Přepravu zboží, zpět k zákazníkovi po uznání reklamace, zajišťuje prodejce zásilkovou službou na své náklady.

7.14. Záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce objednaného zboží v souladu s příslušnými podmínkami podle Obchodního zákoníku (§429 a násl.) A její délka bude Prodávajícím potvrzena v záručním listě. U vybraných produktů je výrobcem záruka omezená.


7.15. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.16. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původně vystavené faktury a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od dodání nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.17. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, Prodávající vadu odstraní. Pokud není možné vadu zboží odstranit a povaha vady nebrání obvyklému užívání zboží, může se Prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.


7.18. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží za zboží se stejnými vlastnostmi nebo podobnými vlastnostmi nebo může od smlouvy odstoupit.
7.19. Odstranitelnou vadou je vada zboží, jejíž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Pokud jde o odstranitelné vady, může kupující požadovat:
- bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
- výměnu vadné součástky nebo dílu, pokud se vady týkají pouze součástky nebo dílce,
- výměnu zboží pokud tento ještě nebyl použit.

7.20. Neodstranitelnou vadu je vada, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat. Pokud v těchto Obchodních podmínkách není stanoveno jinak může kupující požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vad. Pokud výměna zboží podle předchozí věty tohoto bodu není možná, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

7.21. Při porušení smlouvy podstatným způsobem se právní vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím spravují příslušnými ustanoveními § 436 a násl. Obchodního zákoníku.

7.22. Pokud je dodáním zboží s vadami kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, řídí se nároky z takových vad zboží podle ustanovení § 437 a násl. Obchodního zákoníku.

7.23. Pro účely těchto Obchodních podmínek je porušení smlouvy podstatné, pokud strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

7.24. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené kupujícím.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat, resp. pokud již byla smlouva uzavřena od smlouvy odstoupit.

8.2. Kupující prohlašuje, že před vyplněním a odesláním objednávky se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek článek I. až článek VIII. uvedených na webových stránkách Prodávajícího včetně reklamačního řádu a tyto informace bere na vědomí a v tomto vědomí chce objednané zboží od Prodávajícího koupit a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží.

8.3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo škody a ztráty vzniklé jiným způsobem.

8.4. Tyto informace byly zpracovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav závazkových vztahů mezi Prodávajícím a kupujícím. Pokud se některé z ustanovení těchto informací ukáže v rozporu se zákonem, platí příslušná ustanovení zákona a právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a kupujícím z konkrétní kupní smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona.

8.5. Na právní vztahy založené mezi Prodávajícím a kupujícím a neupravené kupní smlouvou nebo v těchto Obchodních podmínkách se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů platných v České republice.

8.6. Prostředky dálkové komunikace určené k uzavření smlouvy nejsou čísly se zvýšenou sazbou.

8.7. Prodávající není vázán žádným kodexem chování.


Close

Přihlášení